Sekretesspolicy

DETTA SPARAR VI:  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är: Goodfoodyou AB, 556829-2394. Ola Hanssonsgatan 7, 112 52 Stockholm. Personuppgiftbiträde är Myfriendlypage & Getanewsletter AB. 

 Vi samlar in de uppgifter vi behöver för fakturering och för att kunna kontakta dig vid leverans-, pris- och produktfrågorfrågor. De uppgifterna är namn, adress, telefon, e-mail och personnummer. Dina uppgifter får vi från dig och/eller från något adressregister. Vi sparar även Köp- & orderhistorik samt de uppgifter som du ger oss. 

 Vi behandlar personuppgifter för att: Kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Genomföra tävlingar som vi anordnar. Kunna efterleva gällande lagar, exempelvis bokföring. För att förhindra missbruk av våra tjänster. Marknadsföra våra tjänster och produkter. Vi sparar uppgifterna så länge som lagar och förordningar kräver. 

Dina rättigheter Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan. 

Tillgång Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. 

Rättelse Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. 

Radering Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall: Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats; Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen; Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre; Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt; Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Begräsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall: Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta; Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas; Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för; Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före. 

Invändning mot behandling Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk. 

Dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke. Vi skickar faktura per e-mail. Vi delar inte, och säljer inte, dina uppgifter till någon annan aktör om vi inte är tvugna enligt lag eller domstolsbeslut. 

NYHETSBREVET: Du kan PRENUMERERA här, Det finns en länk längst ner i brevet om du vill avprenumerera. 
Sök